Test Footer

Contoh Sajak Sunda.

Contoh Sajak Sunda. - Sahabat Budiman kali ini admin akan menyajikan Kata Kata Mutiara, Untuk Kata kata kali ini yang berjudul Kata Kata Contoh Sajak Sunda., mudah-mudahan isi postingan kumpulan kata kata yang saya tulis ini dapat anda pahami. berikut ini adalah kata katanya .

Judul: Contoh Sajak Sunda.
Sub Judul : Contoh Sajak Sunda.

lihat juga


Contoh Sajak Sunda.

 Contoh Sajak Sunda

Masker Kefir

*DOSA*
                           Ku: Apip Mustopa

Datangna teu karasa
Kawas impian janari
Jiga nimat jiga sawarga

Tapi lamun pajar geur peuyar
Karasa diri leuwih rucah manan meri
Inget ka basisir tempat balabuh
Di mana layar geus rapuh

Dosa
Leuwih amis manan anggur
Mun seug nembag dada nu diabur
Tapi di mana tumiba lara
Kaduhung poe make ditundung

Duh gusti
Najan ka mana nya indit
Dosa teu weleh ngukuntit

(Srangenge, Jakarta)
*GUPAY LEMBUR*
                           Ku: Nano S.

Gupay-gupay panineungan kiwari nembongan deui
Basa rek ningalkeun lembur, rek miang tolabul ilmi
Kacipta Ema jeung Bapa, gugay jajap pangharepan
Di bandung muga sing jucung, gancang mulang ka sarakan

Gupay-gupay panineungan kiwari nembongan deui
Basa beus ninggalkeun stanplat, hae mah puguh tibelat
Kacipta cisoca Ema, nu rambisak kingkin sedih
Pileuleuyan dayeuh Garut, kapaksa urang papisah

Munggaran hirup di Bandung
Beungeut lembur kapigandrung
Disusukan marak lauk
Balap ngojay ulin leutak
Luhur pasir peperangan
Hanaang ngala duwegan

Lalakon manjang di Bandung
Lembur ngan ukur galindeng
Duriat ngan dina lebaran
Betah ditempat ngumbara
Pageuh jeung adeg sawawa

Gupay-gupay panineungan kiwari nembongan deui
Katingtrim hirup dilembur ngahariring ngajak mulang
Kacipta Ema jeung Bapa, nelengnengkung nimbang incu
Ngan hanjakal sagalana, nu di jugjug geus teu aya

(Mangle No. 338 taun 1969)
*KAMERDIKAAN*
                     Ku: Apip Mustopa

Kamerdikaan teh, jang
Jukut ngemploh sisi jalan
Nu teu weleh katincakan
Ku nu resep mabal jalan

Kamerdikaan teh, jang
Jukut ngemploh di sampalan
Dihakanan ingon aburan
Atawa diararitan
Tapi teu weleh parucukan

Kamedikaan teh, jang
Waruga aki-aki nu rangkebong
Dada ngagambang panon celong
Teu ari mikiran hutang

(Srangenge, Jakarta)
*HUJAN POYAN*
                Ku: Apip Mustopa

Deuleu, panonpoe huhujanan
Boa pohaci marandi

Ieung, panonpoe teh cirambay
Boa aya nu digupay

Sssttt, geuing ieu hujan poyan
Boa karuhun keur moyan

(Srangenge, Jakarta)
*MERI*
            Ku: Apip Mustopa

Di alam dunya
Asana moal aya
Nu bisa hirup sauyunan
Cara meri saabrulan

Mun nu ngangon nitah ka katuhu
Bring ngatuhu
Mun nu ngangon nitah ka kenca
Bring ngenca
Bari disarada:
Wek wek wek!

Di alam dunya
Asana moal aya
Nu bisa hirup basajan
Cara meri saabrulan

Dahar cukup saaya-aya
Kumaha nu rek maraban
Mun keur diabur
Lolodok di sawah batur
Bari disadara:
Wek wek wek!

(Srangenge Jakarta)
*PESTA DEMOKRASI*
        Karya : Iwan Muhammad R                                                   

Mun rek enya boga karep nu sarua, naha bet pada-pada
Mun rek enya mawa batin rahayat, naha bet ngamurah-mareh darajat
Sagala diumbar carita : seja ngabebaskeun waragad sakola,
Muka lapangan kerja, atawa ngangkat sora nu werit
Tapi naha bet parasea marebutkeun paisan tutung

Banner, baligho,spanduk jeung poster-poster ngarumekan kota
Jalan-jalan leuseuh teu  beda jeung runtah nu cenah urang kokolakeun
Gang-gang pararoek heurin tetenjoan, tembok-tembokna jadi majalah
dinding
Naha bet ngolok-ngolok duit, geuning sakabeh eta teh teu beunang
dipake mungkus peda-peda acan, bororaah laku dijual atawa dipake
nyimbutan barudak nu tinggolepak di emper toko jeung lampu-lampu
stopan
Kahujanan, kapanasan pamustunganana digalaksak ku angin peuting
Gudawang lebah tarang, gorowong genggerong
Nu make kopeah, nu make tiung, nu make kabaya, nu make baju
supermen
Nu dipoto jeung monyet, nu jeung caleg artisna, nu api-api jadi seniman
Nu api-api jadi kiyai, nu api-apai jadi olahragawan
Kabeh teu bisa ngalawan ninggang datang paceklik ka rahayat
nu cenah rek diwakilan ku maranehanana.

Na ngarudag naon atuh, aya pesta demokrasi teh siga nu moro bagong
Marawa anjing bari dibarajuan ku rupa-rupa gambar
Kabeh pada boga cita-cita, mawa visi jeung misi sewang-sewangan
Hayang meunangkeun naon nu diudag

Kawas barudak di lembur coko langlayangan, lumpat titatarajong bari
panon tanggah
Teu ditolih nu dihandap, teu ditempo nu tincak
Teu paduli kebon batur ruksak, teu paduli rek cohcor katincak
“Nu penting aing meunangkeun nu diudag” omong budak

“Kadarieu! Kadarieu! Yeu ubar hanaang. Pek contreng lebah irungan,
atawa dadana, atawa dina ngaranna atawa dina gambarna!
Pek gunakeun hak pilihna tong salah, milih luyu jeung hati nurani!”
gorowok partai nu teu sacara langsung nitah milih manehna.
Aya deui nu nyebutkeun rek bebela ka patani, ngaronjatkeun hasil
tatanenna.
Aya deui anu ngajangjikeun numpes kamiskinan jeung pengangguran
Naha teu era disalindiran ku iklan roko?
Majar beuki loba pilihen, beuki bingung milihna
Atawa nu omat-omatan ulah katipu ku cau badag bisi dijerona cangkang
hungkul!

Mun rek enya boga karep nu sarua, naha bet pada-pada
Mun rek enya mawa batin rahayat, naha teu sauyunan bae dina
nanjeurkeun cita-cita
Ngawangun nagri nu waluya.

 *BUDAK SAKTI*

Budak leutik bisa ngapung
jangjangna kulit salapis
hiberna di langit peuting
ludeung ngambah jomantara
disadana tingkoréak
karesepna bubuahan
nu amis semu kareueut

Budak leutik bisa ngapung
budak nu kacida sakti
nu kitu naon ngarana?


*NINI ANTÉH*

Di langit bulan nembongan
cahayana hurung ngempur
ngadamaran alam dunya.

Di bulan Nini keur anteng
ngentrung ninun kaén poléng
awak Nini mani bongkok
balas terus baé ninun
meureun geus rebuan taun.

Di bulan Nini bumetah
dibaturan Candramawat
buluna nu tilu warna
watekna matak diasih.


*BUDAK HIDEUNG*

Budak hideung goréng rupa
buuk ngarambueuk rintit
ku indung pulung diasih
lantaran ku daékanana.

Teu saeutik nu ngahina
pasrah narimakeun nasib
kanikmatan tanpa tepi
permata nu pangmahalna.

Si hideung muka buntelan
horéng eusina teh waluh
dibantingkeun kana batu
bray beulah hérang ngagenyas.

Janggélék hiji nagara
budak hideung salin rupa
satria gagah perkasa
Danuwarsa katelahna.


*SILIH TULUNGAN*

Nyiruan dina pancuran
titeuleum méh baé paéh
Titiran nenjo Nyiruan
kanyaah mapaés haté.

Geuwat metik dangdaunan
diragragkeun kana cai
ngarayap éta Nyiruan
teu tulus nemahan pati.

Titiran ku paninggaran
diintip-intip dipanah
Nyiruan mulang tarima
nyeureud bitis paninggaran.

Paninggaran ngagurubug
teu tulus manah Titiran
geus lésot kabéh bangbaluh
lantaran silih tulungan.


*CINGCIRIPIT*

Ngariung di pakalangan
waspada ngantelkeun curuk
curuk inggis kacapit
kacapit ku dampal leungeun
dampal leungeun dikeupeulkeun
“jék-jék nong”
nu kacapit tunggu lawang.

*NGADU PANGGAL*

Prung tarung di pakalangan
nu jadi kawih pamuka:

“Tung-tung-brung
kali tanjung
barangbang kali parangpang
padakutik padasemprung”.

Breng panggal diparuihkeun
muih dina jero kalang
beletak papada panggal
panggal ngacleng ngagolépak
panggal muih pangleletna
punjul ngajadi raja.


*LANGLAYANGAN*

Langlayangan kumalayang
ngalayang di méga malang
paheula-heula jeung heulang
sukan-sukan sukahayang.

Mipir langit nyorang méga
nyawang anggang di buana
amparan handapeunana
tanah éndah alam Sunda.


Sekian Postingan Tentang Contoh Sajak Sunda Terima kasih Sudah Mampir, Semoga Artikel Ini Bisa Menambah Ilmu Pengetahuan Agan-Agan 


Demikianlah Artikel Contoh Sajak Sunda.

Sekian yang bisa admin sajikan Contoh Sajak Sunda., mudah-mudahan bermanfaat untuk anda semua. Silahkan anda kopas sesuka mungkin. Terimakasih .

Anda sedang membaca artikel Contoh Sajak Sunda. dan artikel ini url permalinknya adalah http://diarihatimilikaku.blogspot.com/2015/03/contoh-sajak-sunda.html Semoga artikel ini bisa bermanfaat.